Ansambli Kombëtar i këngëve dhe valleve - SHOTA 2014